De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Organisatie

Organisatieontwikkeling

Verwijzingen:

Informeren, reflecteren, adviseren en verantwoorden

Investeren in gezamenlijkheid en leren blijven voor een organisatie belangrijk thema’s. De missie en doelstelling geven richting aan het werk en binden de mensen die er binnen werken. Daarnaast biedt een organisatie mogelijkheden voor samenwerking en biedt het een plek waar men elkaar kan inspireren en adviseren.

Versterken interne leerfunctie
Voor Innovatie Agro & Natuur is de missie het ontwikkelen en in de praktijk (doen) brengen van grensverleggende vernieuwingen. Binnen de organisatie wordt een variëteit aan concepten ontwikkeld. Daarbij worden diverse werkwijzen gehanteerd, gekoppeld aan de specificiteit van onderwerpen, maar ook aan de persoonlijke drive en competenties van de medewerk(st)er.
De themastaven (intern werkoverleg) blijven ‘het’ moment waar informatie over nieuwe concepten met elkaar worden gedeeld, en de variëteit in werkwijzen naar boven komt. Het is ‘het’ moment om elkaar te informeren, van en met elkaar te leren en elkaar mogelijk te adviseren. We zullen de komende jaren in deze themastaven blijven investeren, zowel qua inhoud als proces.

Versterken externe leerfunctie: een Innovatie-Academie?
Er zijn diverse partijen actief in het ontwikkelen en realiseren van innovaties gericht op maatschappelijke doelstellingen. In potentie kunnen al die mensen het nodige van elkaar leren over zowel de inhoud als de aanpak van deze innovatieprocessen.
Om informeren en leren tussen organisaties te blijven faciliteren zijn nieuwe stappen nodig. Stappen in de richting van het ontwerpen van een aantrekkelijke voorziening waar professionals betrokken in innovatieprocessen elkaar kunnen ontmoeten, met elkaar ervaringen kunnen uitwisselen, elkaar verder helpen met het faciliteren van innovaties gericht op maatschappelijke doelstellingen. Een verkenning naar de behoeften en mogelijkheden van een ‘Innovatie-Academie’ is dit jaar van start gegaan. Innovatie Agro & Natuur zal een dergelijke voorziening niet zelf opzetten, maar uitsluitend in een netwerk van betrokken partijen.

Monitoring als ondersteuning van bovengenoemde functies
Voor de bovengenoemde leerfuncties is het systematisch en expliciet bijhouden van de voortgang van een project en de daarbij gehanteerde aanpak van belang. Daarmee vergaren we informatie die als input kan fungeren voor de interne informatieuitwisseling en de interne professionalisering.
Maar de informatie kan ook de basis bieden voor artikelen of andere communicatie-uitingen over inhoud en/of proces (algemene communicatiefunctie) of voor het afleggen van verantwoording richting opdrachtgever/financier. De data en informatie leveren tot slot ook de mogelijkheid voor nadere (wetenschappelijke) door derden, bijvoorbeeld naar de effectiviteit van de gehanteerde aanpak (en gemaakte keuzes). We gaan op zoek naar methoden van datavergaring en –verwerking die alle functies kan bedienen, past bij de prioriteiten van de projectleiders en niet-functionele bureaucratisering voorkomt.

 
Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken