De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Project

Omgevingsmelker (Courage)

Verwijzingen:

Het project

Voor het in stand houden of verbeteren van natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden in waardevolle cultuurlandschappen en halfnatuurlijke landschappen is een minimaal agrarisch gebruik noodzakelijk. De kritieke grens van een minimale agrarische activiteit wordt hier en daar al bereikt. Het beheer en de kwaliteit van het landschap komen daarmee in het geding. Hier is behoefte aan een geheel nieuw concept.

Een veehouderij die in dienst staat van natuur en landschap, maar wel bedrijfsmatig wordt beoefend, zodat het gebied een bron blijft van economische toegevoegde waarde. De beheerskosten blijven dan, ook op termijn, betaalbaar. Om vergaande ‘vernatuurlijking’ (bv. jaarrond weiden) en extensivering van melkveehouderij te kunnen combineren met een bedrijfseconomisch gezonde exploitatie is een ingrijpende systeemsprong nodig. Zo’n sprong roept zowel indringende bedrijfstechnische, bedrijfseconomische, ecologische als organisatorische vragen op die een antwoord behoeven.
 
Enkele uitgangspunten voor het nieuwe systeem zijn jaarrond weidegang, het kalveren bij de koe, het niet onthoornen, het gebruik maken van oud-Hollandse streekeigen rassen, het niet bebouwen, geen machines voor voederwinning plaatsen, en een minimale arbeidsbezetting. De kostprijs per liter melk moet concurrerend zijn met dat van een biologisch bedrijf. Beweiding vindt plaats in dienst van natuur, met meetbare natuurdoelen voor het bedrijf. Er is sprake van maximaal recreatief medegebruik van het gebied (afgestemd op ecologische doelen). Onderdeel van het uit te werken project is het vormen van nieuwe coalities met bijvoorbeeld natuurbeheerorganisaties, recreatieondernemers en relevante overheden.

Stand van zaken

In 2006 zijn de voorbereidende gesprekken gevoerd voor het starten van een ontwerptraject.

Plannen

In 2007 worden op basis van de genoemde uitgangspunten enkele nieuwe ontwerpen opgeleverd. In 2008 en 2009 worden deze op haalbaarheid getoetst en vertaald naar uitvoeringsgerichte pilots. De pilots worden voorbereid en (indien haalbaar) gerealiseerd. Gedurende dat proces wordt de aansturing overgedragen van Innovatie Agro & Natuur en Courage naar de betrokken ondernemers.

Partners

Dit project moet nog starten, het netwerk moet nog worden gebouwd. Tot nu toe is er contact met:

  • Diverse veehouders
  • WUR-ASG
  • Vakjournalist
 
Domein: Land- en tuinbouw en agribusiness

Domein overzichtspagina

Terug naar de vorige pagina

Contactpersoon

Ing. C.K. (Carel) de Vries

 

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken