De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Projecten

Land- en tuinbouw en agribusiness

Verwijzingen:

Agrocentrum

Agrocentrum

Vestiging van een grootschalig cluster van varkenshouderij en andere sectoren, zoals glastuinbouw, waarbij door samenwerking stofkringlopen worden gesloten.
Agrotransport op Groen Gas (Courage)

Agrotransport op Groen Gas (Courage)

Agrotransport op groen gas is een voor de hand liggende stap op weg naar een energieneutrale keten. Immers, rijden op groengas is technisch hetzelfde als rijden op aardgas.
Bioport

Bioport

Het toepassen van biomassa in een biobased economy wordt steeds aantrekkelijker. Dit project zoekt naar mogelijkheden voor Nederland om hierin een prominente rol te vervullen.
Bouwen met groen en glas - BGG (SIGN)

Bouwen met groen en glas - BGG (SIGN)

We kunnen bijzonder aangename en duurzame gebouwen realiseren, als we technieken en kennis uit glastuinbouw en ruimtevaart in de bouwsector kunnen inbrengen.
Buurderij

Buurderij

Een nieuwe verbinding tussen de boerderij en zijn omgeving met inbegrip institutionele vernieuwingen.
Datagarden (SIGN)

Datagarden (SIGN)

Het gaat hier om het combineren van functies uit heel andere sectoren en benutting van restwarmte, bijvoorbeeld een datacentrum in een tuinbouwgebied en energieuitwisseling met de tuinbouw.
Energieneutrale zuivelketen (Courage)

Energieneutrale zuivelketen (Courage)

In dit project geeft de coöperatieve zuivelindustrie een krachtige impuls aan de productie en benutting van duurzame energie in de melkveehouderij.
Fotonenboer (Courage)

Fotonenboer (Courage)

Een agrarische ondernemer oogst in feite fotonen. De fotonen kunnen uiteindelijk in allerlei vormen als elektriciteit tot waarde worden gebracht.
Grassa! (Courage)

Grassa! (Courage)

Soja is de belangrijkste grondstof in veevoer voor melkkoeien. Soja is relatief duur, een belangrijke bron van fosfaat- en stikstofvervuiling en in toenemende mate genetisch gemanipuleerd.
HipHapje (Kiemkracht)

HipHapje (Kiemkracht)

Dit project wil een product opleveren dat o.a. de maatschappelijke discussie t.a.v. dierlijke eiwitconsumptie zal stimuleren en hoogwaardige kennisontwikkeling van design-food bevordert.
Hoeksch Goud (Kiemkracht)

Hoeksch Goud (Kiemkracht)

De essentie van het project Hoeksch Goud is het ontwikkelen van nieuwe streekeigen producten en services met toegevoegde waarde op basis van de interactie tussen natuur(beheer) en akkerbouw.
InnoFisk

InnoFisk

Visteelt bedrijven aan boord van een gesloten systeem waarbij aan eisen op gebied van dierenwelzijn, duurzaamheid e.d. worden voldaan.
Kassen in de toekomst: licht en drijvend (SIGN)

Kassen in de toekomst: licht en drijvend (SIGN)

Waterberging en intensief ruimtegebruik zijn de drivers achter de drijvende kas, waarbij nieuwe technologieën zorgen voor een innovatief drijfsysteem.
Lupinevarken (Kiemkracht)

Lupinevarken (Kiemkracht)

Boerenbrok heeft tot doel een onafhankelijker EU en Nederland van uitheemse plantaardige (soja)eiwit productie door de plantaardige, GMO-vrije eiwitketen competitief en duurzaam rendabel te maken.
Mariene Parken

Mariene Parken

In ‘Mariene Parken’ vindt productie plaats van aquatische biomassa (wieren, schelpdieren, vissen), op een duurzame wijze en met mogelijke functiecombinaties, bijv. met windparken.
Naar nieuwe energie

Naar nieuwe energie

De afhankelijkheid van fossiele energie voor de voortstuwing van vissersschepen zal op termijn met 90% verminderen.
Neusje van de zalm

Neusje van de zalm

De visserijsector maakt in 2025 optimaal gebruik van de in potentie gunstige marktomstandigheden: een grote en groeiende vraag naar vis en een beperkt aanbod van zeevis.
Nieuwe Nuts (SIGN)

Nieuwe Nuts (SIGN)

Nieuwe Nutszones zijn een lokale duurzame oplossing voor verwarmen, koelen, elektriciteit en hergebruik van afvalstoffen in een kringloop zonder uitstoot.
Topsector(en)

Topsector(en)

Verkend wordt of er productieve combinaties gelegd kunnen worden tussen de gastvrijheidssector en topsectoren.
Tuinbouwcluster Innovatiefonds (SIGN)

Tuinbouwcluster Innovatiefonds (SIGN)

Nieuwe financieringsconcepten met risicodeling verkleinen de risico’s voor tuinders die investeren in nieuwe systemen.
Resultaatpagina:     01 02
 
Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken