De informatie op deze website wordt sinds augustus 2016 niet meer geactualiseerd vanwege het opgaan van Innovatie Agro & Natuur (v/h InnovatieNetwerk) in de directie Agro- en Natuurkennis van het ministerie van Economische Zaken.

Nieuwsberichten

01-2016 – Eindrapportage IP AB-vrije Pluimveeketen

Verwijzingen:

Datum publicatie: 2016-01-19
Meer informatie: Drs. M.M.A. (Lenie) Klein Holkenborg
E-mail: lenie@kleinholkenborg.nl
Telefoon: 06-23138595
Mobiel: -
Aandachtsgebied: Antibioticavrije Ketens

Het Innovatieprogramma Antibioticavrije Pluimveeketen is afgerond met een Eindrapportage. Het samenwerkingsprogramma van Innovatie Agro & Groen (voorheen InnovatieNetwerk) met 2 Sisters Storteboom had als doel om een antibioticavrije pluimveeketen te realiseren.

De eindrapportage beschrijft de wijze waarop een vernieuwde regievoering en samenwerking in de keten zijn opgezet, en welke vorderingen er inmiddels zijn  geboekt. De doelstelling is (nog) niet gerealiseerd, maar de weg ernaartoe is wel bepaald. Er is veel geleerd, veel in gang gezet en de overtuiging is gegroeid dat de doelstelling op termijn ook realiseerbaar is.

De deelnemers (houders van regulier vleeskuikens, geen langzame groeiers) aan het Innovatieprogramma Antibioticavrije Pluimveeketen bleken bij de start van het programma in 2012 meer antibiotica te gebruiken dan gemiddeld in Nederland. Vanaf de start laten de deelnemers echter ook een sterkere daling  zien dan gemiddeld in Nederland. In 2014 ligt het gemiddeld gebruik met 9,4 DD/DJ ruim 40% onder het landelijk gemiddelde. Ten opzichte van de peildatum 2009, betekent dit een reductie van 73%. De gegevens van het eerste halfjaar van 2015 tonen gemiddeld nog steeds een stevige daling bij de deelnemers.
De overheid heeft voor het antibioticagebruik reductiedoelstellingen neergelegd voor de veehouderij in Nederland. Met 2009 als peildatum, was de reductiedoelstelling 20% voor 2011, 50% voor 2013 en 70% voor 2015.
De deelnemers van 2 Sisters Storteboom laten ook vorderingen zien wat betreft antibioticavrij produceren. Bij de start in 2012 realiseerde slechts 4 procent van de bedrijven een antibioticagebruik van < 1DD/DJ. In 2015 was dit gestegen naar 28 procent van de bedrijven.

Het Innovatieprogramma heeft drie fasen doorlopen. In de startfase heeft de aanpak met de keten, het werken in ‘bedrijfsteams’ en de ‘drinkwaterkwaliteit’ centraal gestaan. In de demonstratiefase hebben de ‘basisomstandigheden’ (water, klimaat, hygiëne, kuikenopvang) de aandacht gekregen. In de laatste fase – de opschalingsfase -  heeft de focus gelegen op een vernieuwing van de samenwerking in de keten en de ketenregie.

Het meeste resultaat in het Innovatieprogramma Antibioticavrije Pluimveeketen is geboekt in de samenwerking met de vleeskuikenhouders. Er was onvoldoende tijd en capaciteit om tegelijkertijd ook een stevige verbetering te realiseren in de samenwerking met alle voorschakels. De bedrijven die samenwerkten in het Innovatieprogramma hebben ? met behulp van Stichting PLUIMNED ? een PPS (Publiek Private Samenwerking)- onderzoeksproject “Gezonde Vleeskuikenketen” opgezet, om verder te werken aan de uitdaging van een antibioticavrije keten

Met de eindrapportage over de pluimveeketen, wordt het gehele Innovatieprogramma Antibioticavrije Ketens afgesloten. Het programma startte in 2010 met een varkensketen en een pluimveeketen. Het programma met de varkensketen is reeds in 2014 met goed resultaat afgesloten.

 
Gerelateerd aan het domein:

Land- en tuinbouw en agribusiness

Gerelateerd aan het project:

Antibioticavrije Ketens

Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken